viagra pas cher

     ที่ตั้งโครงการทฤษฎีใหม่ ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี( อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล)

มีจำนวน 7 แปลง คือ

                         22    44 

   1.นายอุดม แตงขาว โทร.09-0086-3370  ผังแปลง           2. นางแย้ม  เทศแก้ว  โทร.08-5165-3475 ผังแปลง

บ้านเลขที่ 1 ม.3 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี                  บ้านเลขที่ 61 ม.4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี    

          

       

 33                     55

  3.นายบุญชู จันทนา  โทร.08-3341-7812  ผังแปลง            4.นายธรรมนูญ  ศรีจันทร์  โทร.08-5133-6902 ผังแปลง

บ้านที่ 31/1 ม.4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี                  บ้านเลขที่ 45/3 ม.3 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

 66                     77

  5.นายเวก  บุญเฉย โทร.08-1398-3152  ผังแปลง             6. น.ส.วันเพ็ญ ศรีทับทิม  ผังแปลง

บ้านเลขที่ 8/2 ม.3 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี              บ้านเลขที่ 8/1 ม.3 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

11

7.นายจรูญ  แสงขาว โทร.08-6071-7243 ผังแปลง

บ้านเลขที่ 11/1 ม.4 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี         

                                 

                       กิจกรรม  ประจำเดือน มีนาคม 2561

โครงการ " 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง " นำเกาตรกรเข้ารับการอบรมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี

      1) ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ตำบล บางขุนกอง อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี <<Click>>

      2) ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ตำบล บางคูรัด อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี <<Click>>

                   

                                 

 

                                  

                                   

 

 

   
© โครงการชลประทานนนทบุรี