Black Ribbonviagra pas cher

รายละเอียด ศูนย์การเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร จำนวน 3 ศูนย์

ผนที่ตั้ง ศูนย์การเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร          

 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี             

                (นางเบญจวรรณ ออไอสูญ) ตั้งอยูที่ หมู่ 6 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. 

นายภฤศ พรแสงพิรุณ เกษตรอำเภอเมือง เป็นประธาน 

     136094   136101    136104 

    136105    136107   

 

          

 

          

   
© โครงการชลประทานนนทบุรี