viagra pas cher

   ข้อมูลการทำนาเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว

        เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายสถาปัตย์ แซ่เฮง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานนนทบุรี

 - พื้นที่ที่เข้าร่วมจำนวน 5 ไร่  ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

 - เจ้าของพื้นที่ที่เข้าร่วม นางลำพอง เย็นมี

 - ปลูกข้าวพันธ์ กข.57                                                            

                                                                                    โครงการพื้นที่

     1487185151820

                  แบบจัดทำแผน/รายงานความก้าวหน้าโครงการขยายผลการทำนาเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทาน

1) งวดวันที่ 30 มกราคม พ.ศ 2560   2) งวดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560   3) งวดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  

4) งวดวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560   5) งวดวันที่ 3 เมษายน พงศ. 2560      6) งวดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

 

 

   
© โครงการชลประทานนนทบุรี