Black Ribbonviagra pas cher

ฝ่ายช่างกล

                   ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลและเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่นๆ ในเขตโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝายชางกล1

หัวหน้าฝ่ายช่างกล  โทรศัพท์ : 0-2583-3337  ต่อ 111

           ฝ่ายช่างกล  โทรศัพท์ : 0-2583-3337  ต่อ 112  

  

 

 

   
© โครงการชลประทานนนทบุรี