Black Ribbonviagra pas cher

            ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ การวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และโครงการพิเศษอื่นๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขนาดเล็ก โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เป็นต้น สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูล และจัดทำรายงานด้านวิศวกรรมของอาคารชลประทาน รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน รวมทั้งดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ฝายวศวกรรม1

 

   หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โทรศัพท์ : 0-2583-3337  ต่อ 107

                 วิศวกรรม โทรศัพทฺ : 0-2538-3337 ต่อ 108

                             โทรสาร  : 0-2583-2257                    

                                                    

 

   
© โครงการชลประทานนนทบุรี