Black Ribbon

            ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ การวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และโครงการพิเศษอื่นๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขนาดเล็ก โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เป็นต้น สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูล และจัดทำรายงานด้านวิศวกรรมของอาคารชลประทาน รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน รวมทั้งดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ฝายวศวกรรม2

 

                                                                                                                           

                                                    

 

   
© โครงการชลประทานนนทบุรี