Black Ribbonviagra pas cher

                   งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่างๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลลากร

งานบริหารทั่วไป

bo

 

งานธุรการ              โทรศัพท์ : 0-2583-3337  ต่อ 104                          

หัวหน้าหน่วยพัสดุ     โทรศัพท์ : 0-2583-3337  ต่อ 114

หน่วยพัสดุ             โทรศัพท์ : 0-2583-3337   ต่อ 113

หัวหน้างานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ : 0-2583-33337  ต่อ 115

งานการเงินและบัญชี  โทรศัพท์ : 0-2583-3337  ต่อ 116

หน่วยรักษาบริเวณ     โทรศัพท์ : 0-2583-3337  ต่อ 119

                          โทรสาร : 0-2583-2257

 

 

   
© โครงการชลประทานนนทบุรี