viagra pas cher

                โครงการชลประทานนนทบุรี  เป็นส่วนราชการที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งของกรมชลประทานที่ 311/2522 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2522 ซึ่งแต่เดิมนั้น กรมชลประทานได้มอบหมายให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ รับผิดชอบงานในหน้าที่ของโครงการชลประทานนนทบุรี อีกหน้าที่หนึ่ง
                ขณะนั้นกรมชลประทานได้วางระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีเกือบทั้งหมด โดยพื้นที่ชลประทานดังกล่าว มีโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล เป็นหน่วยงานบริหารและจัดการ ส่วนพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานนั้น มีการใช้ที่ดินในด้านการเกษตรน้อยมาก อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ กรมชลประทานจึงมิได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการชลประทานแต่อย่างใด
                ต่อมา แผนพัฒนาชนบทฉบับที่ 5 และ 6 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัดได้มีการประสานแผนงาน และการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการบังเกิดผล และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาชนบท กรมชลประทานจึงมีคำสั่งที่ 607/2527 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2527 ความว่า " ให้โครงการชลประทานจังหวัด” เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ เป็นตัวแทนของกรมชลประทานในส่วนภูมิภาค รับผิดชอบในด้านประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ในเขตจังหวัดปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดตามคำสั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับมติของคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ ที่ได้ออกมาเพื่อให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานแต่ละจังหวัดเป็นฐานะของกระทรวงมหาดไทย"
               ตามเหตุผลดังกล่าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีหน้าที่ สำหรับบริหารงานและประสานงานกับจังหวัดและส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด ในฐานะตัวแทนของกรมชลประทานในส่วนภูมิภาคกรมชลประทานจึงได้แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการชลประทานนนทบุรี ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา

สถานที่ตั้ง
               หลังจากที่กรมชลประทานได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำโครงการชลประทานนนทบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมานั้น โครงการชลประทานนนทบุรี ได้อาศัยที่ทำงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือเป็นที่ปฏิบัติงานชั่วคราว จนกระทั่งปี พ.ศ.2534 โครงการฯ จึงได้รับงบประมาณก่อสร้างที่ทำการเป็นของตนเอง บนพื้นที่ประมาณ 17 ไร่ บริเวณข้างตลาดชลประทาน และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2535 นับตั้งแต่นั้น โครงการชลประทานนนทบุรี จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ ที่ทำการแห่งใหม่มาจนถึงปัจจุบัน โดยที่ทำการแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ โครงการชลประทานนนทบุรี เลขที่ 197 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2583-3337 โทรสาร 0-2583-2257

สภาพทั่วไปของจังหวัดนนทบุรี
                  จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 20 กิโลเมตร เป็น 1 ใน 5 จังหวัดปริมณฑล ประกอบด้วย นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม มีพื้นที่ประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,939 ไร่ ตั้งอยู่บนเส้นรุ้งที่ 13 องศา 47 ลิปดา ถึง เส้นรุ้งที่ 14 องศา 04 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศา 34 ลิปดา ถึง เส้นแวงที่ 100 องศา 15 ลิปดา ตะวันออก

จังหวัดนนทบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

       ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร)
       ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี)
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพุทธมณฑลและอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

จงหวดนนทบร

 

สภาพภูมิประเทศ
                จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแม่น้ำไหลผ่าน จึงแบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ 3 ใน 4 ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมถึง มีคูคลองขนาดต่าง ๆ เชื่อมโยงกันหลายสายเหมือนใยแมงมุม มีการทำเรือกสวนไร่นา และฝั่งตะวันออกมีพื้นที่ 1 ใน 3 ของจังหวัด ได้แก่ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และ เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นเขตเมืองมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น อาจถือได้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวง เพราะเขตแดนระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครนั้นแทบจะไม่เป็นที่รู้จัก

อำเภอ

 

                                                                 การแบ่งเขตการปกครอง
                                                                        6      อำเภอ
                                                                      34      ตำบล
                                                                    424      หมู่บ้าน
                                                                       2       เทศบาลนคร
                                                                       4       เทศบาลเมือง
                                                                     11       เทศบาลตำบล
                                                                     28       อบต.
                                                                       1       อบจ.


                 หมายเหตุ การแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาค (ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่) ออกเป็น6 อำเภอ 52 ตำบล 424 หมู่บ้าน แต่หากไม่นับรวมหน่วยการปกครองในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนครซึ่งยุบเลิกตำแหน่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านแล้ว จะมีทั้งหมด 34 ตำบล 424 หมู่บ้าน

สภาพภูมิอากาศ
                สภาพภูมิอากาศของจังหวัดนนทบุรีเป็นแบบร้อนชื้นเช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคกลางของประเทศ


โครงการชลประทานในเขตจังหวัดนนทบุรี มีดังนี้

                1.โครงการชลประทานนนทบุรี รับผิดชอบอำเภอเมือง และพื้นที่บางส่วนของอำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางกรวย รวมพื้นที่ 143,973 ไร่

                2.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ รับผิดชอบพื้นที่บางส่วนของอำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย รวมพื้นที่ 103,470 ไร่                                

                3.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ  รับผิดชอบพื้นที่บางส่วนของอำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย รวมพื้นที่ 141,496 ไร่ 

 

พนทจงหวด

   
© โครงการชลประทานนนทบุรี